ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยผู้กำกับ สภ.ชุมพลบุรี เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ผู้นำชุมชน ส.อบต.และทีม อสม. ได้ร่วมลงพื้น
[07-07-2023]   วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยผู้กำกับ สภ.ชุมพลบุรี เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ผู้นำชุมชน ส.อบต.และทีม อสม. ได้ร่วมลงพื้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม มอบหมายสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[22-06-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม มอบหมายสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3-4 พฤษภาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดย นายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ร่วมกับ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 บ้านยางชุมใต้ หมู่ 7 และ บ้านวังศิลา หมู่ 9  พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนันตำบลศรีณรงค
[10-05-2023]   3-4 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดย นายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ร่วมกับ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 บ้านยางชุมใต้ หมู่ 7 และ บ้านวังศิลา หมู่ 9 พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนันตำบลศรีณรงค 
26-28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลศรีณรงค์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางชุม ตำบลศรีณรงค์ อำเภอ
[01-05-2023]   26-28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลศรีณรงค์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางชุม ตำบลศรีณรงค์ อำเภอ 
อบต.ศรีณรงค์ได้จัดทำแนวทางและอินโฟกราฟิกแนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในลักษณะควรทำกับไม่ควรทำให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ
[22-02-2023]   อบต.ศรีณรงค์ได้จัดทำแนวทางและอินโฟกราฟิกแนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในลักษณะควรทำกับไม่ควรทำให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ 
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-02-2023]   วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม BIG CLEANNING DAY
[08-02-2023]   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม BIG CLEANNING DAY 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ผ่านช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT หรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Exte
[04-02-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ผ่านช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT หรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Exte 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการมอบนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบปร
[02-02-2023]   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการมอบนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบปร 
วันที่ 23 มกราคม 2566 นายก อบต.ศรีณรงค์ประกาศนโยบาย NO Gift Policy และกิจกรรมการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
[01-02-2023]   วันที่ 23 มกราคม 2566 นายก อบต.ศรีณรงค์ประกาศนโยบาย NO Gift Policy และกิจกรรมการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
วันที่เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
[16-01-2023]   วันที่เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
การตั้งด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
[05-01-2023]   การตั้งด่านชุมชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ และข้าราชการ อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตำบลศรีณรงค์ และประชาชน ร่วมกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านโคกสนวน
[06-12-2022]   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ และข้าราชการ อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตำบลศรีณรงค์ และประชาชน ร่วมกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านโคกสนวน  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดย ท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายก อบต. ศรีณรงค์ ร่วมกับ มทบ.25 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 (ร้อย.มทบ.25) จัดกำลังจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ ทำการกรอกกระสอบทรายก่อนจะน
[29-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดย ท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายก อบต. ศรีณรงค์ ร่วมกับ มทบ.25 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 (ร้อย.มทบ.25) จัดกำลังจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ ทำการกรอกกระสอบทรายก่อนจะน 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
[09-09-2022]   โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[09-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการโรสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ได้รับความสน
[09-09-2022]   โครงการสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการโรสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ได้รับความสน 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
[09-09-2022]   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
งานประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี 2565
[09-09-2022]   งานประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี 2565  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมรองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ เข้าประชุมพบปะ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หลังจากที่
[09-09-2022]   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมรองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ เข้าประชุมพบปะ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หลังจากที่ 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
[09-09-2022]   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ 
วันนี้ที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์ นำโดย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณ
[09-09-2022]   วันนี้ที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์ นำโดย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณ 
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบ้านยางชุม หมู่ 7 บ้านวังศิลา หมู่ 9 และ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 ระหว่างวันที่ 1
[09-09-2022]   โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบ้านยางชุม หมู่ 7 บ้านวังศิลา หมู่ 9 และ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 ระหว่างวันที่ 1 
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีณรงค์ ปี 2565
[09-09-2022]   พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีณรงค์ ปี 2565  
งานช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[09-09-2022]   งานช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปี 2564
[09-09-2022]   การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปี 2564 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
[09-09-2022]   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  
20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดยท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสา
[09-09-2022]   20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดยท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสา 
การจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน เพื่อเฝ่้าระวังเหตุสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป
[09-09-2022]   การจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน เพื่อเฝ่้าระวังเหตุสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม แล้วเสร็จทั้ง 13 หมู่บ้าน
[09-09-2022]   โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม แล้วเสร็จทั้ง 13 หมู่บ้าน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[09-09-2022]   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[09-09-2022]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[09-09-2022]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจัาง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป และการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริ
[09-09-2022]   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจัาง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป และการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริ 
โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนด้วยวิถีความดี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปรจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[09-09-2022]   โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนด้วยวิถีความดี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปรจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยการพ่นหมอกควันฯ ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 โร
[09-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยการพ่นหมอกควันฯ ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 โร 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำความดี จิดอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและโดยรอบพื้นที่สำนักงาน พร้อมกำชับให้ทุกคน ต้องช่วยกันดูแลปกป้องทรัพย์สินของทา
[09-09-2022]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำความดี จิดอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและโดยรอบพื้นที่สำนักงาน พร้อมกำชับให้ทุกคน ต้องช่วยกันดูแลปกป้องทรัพย์สินของทา 
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
[09-09-2022]   กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 
โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนและวิถีความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[09-09-2022]   โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนและวิถีความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.