ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐานของ อบต.
ด้านการเมือง - การบริหาร
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา
ตราสัญลักษณ์ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หมู่บ้านในเขต อบต.
บ้านสำโรง หมู่ 1
บ้านเบง หมู่ 2
บ้านท่าลาด หมู่ 3
บ้านโนนโจด หมู่ 4
บ้านขี้เหล็ก หมู่ 5
บ้านโคกเม็ก หมู่ 6
บ้านยางชุม หมู่ 7
บ้านศรีณรงค์ หมู่ 8
บ้านวังศิลา หมู่ 9
บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 10
บ้านโคกสนวน หมู่ 11
บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12
บ้านยางน้อย หมู่ 13
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ประกาศ
งานงบประมาณ
รายงานสถานะการเงิน
การโอนงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ีรายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกัน,เทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน
งานกิจการสภาฯ
คู่มือประชาชน
คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
สถิติ
งานบริหารงานทั่วไป
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
งานบริหารงานทั่วไป
อบต.ในเครือข่าย
อบต.เมืองบัว
อบต.โพธิ์ชัย
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนา 3 ปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนสามปี 2557-2559
แผนการดำเนินงาน ปี 2557
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2559
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กองคลัง
การเงินและบัญชี
อากรฆ่าสัตว์
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองช่าง
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานอนามัยและสิ่งแว้ดล้อม
สถิติการให้บริการ
งานสาธารณูปโภค
งานติดตั้งป้ายโฆษณา
กองการศึกษาฯ
งานบริหารการศึกษา
งานกิจการโรงเรือน
งานก่อสร้างระดับวัยเรียนและประถมการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
TECNAP
กิจกรรม
หนังสือท่องเที่ยวตำบลศรีณรงค์
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คลังข่าวมหาดไทย
การให้บริการ
สรุปการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
สัญญาสัมปทาน-จัดเก็บรังนกอีแอ่น
แผนพัฒนาอบจ/อบต/เทศบาล-2544
นโยบายที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
งบประมาณ 2547
โครงการ 2547
คำวินิจฉัย-ควบคุมอาคาร
คำวินิจฉัย-การสาธารณสุข
คู่มือ-การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
คุ่มือ-การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ข้อบังคับตำบลว่าด้วยการสาธารณสุข-2547
เกียวกับวินัยข้าราชการท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
เว็บไซต์บริการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ระบบบันทึกบัญชี Laas
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
ม.รามคำแหงสุรินทร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
กองทุนประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คำสั่ง/ประกาศ
ภาพกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
สวนเศรษฐกิจพอเพียง นายหล่า นะมิรัมย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้
ระบบสารสนเทศ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการทำงานอบต
ประเมินความพึงพอใจการบริหารงานอบต.
คู่มือประชาชน
ITA
ข้อมูล ITA2563
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(ต่อ)
นโยบายไม่รับของขวัญ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
การจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,980

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.