ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พ.ศ. 2555 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีมาก   และมีรายทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์จัดเก็บเองส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทำให้ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควรดังนี้

1. การดำเนินการในด้านแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำและน้ำเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตรในรูปแบบต่างๆนำมาทำประปาหมู่บ้านและการเกษตรอื่นๆแม้จะมีปัญหาด้านงบประมาณแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ได้พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จำเป็นโดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ

2. การดำเนินการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศ  ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่อัตราการว่างงานของประชาชนมีมากขึ้นประชาชนเคยมีงานทำหลังฤดูเก็บเกี่ยว แต่ปัจจุบันงานหายากประชาชนจึงขาดรายได้ในช่วงนี้ไปองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งตนเองเช่นการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพในตำบล โดยนำระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้                

3. การดำเนินการด้านความรู้การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนเรียนโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนและให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการศึกษา สนับสนุนประเพณีต่างๆ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและจัดประเพณีวันสำคัญต่างๆ  เช่นการถวายเทียนพรรษา  การจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการจัดงานวันเด็ก และกิจกรรมอื่น ๆ

4. การดำเนินการด้านพัฒนาคนและสังคม

ปัญหาด้านสังคมเป็นปัญหาที่มีมากมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน  เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่  เช่น ปัญหายาเสพติดปัญหาคุณภาพชีวิตไม่ดีทำให้สังคมเสื่อมโทรม  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ในด้านพัฒนาสังคม อบต.ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับพังปัญหาของชุมชน การจัดตั้งจุดตรวจป้องกันภัยในช่วงเทศกาล ในด้านพัฒนาคน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่พัฒนาสังคมและคนให้มีประสิทธิภาพ         

5. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความต้องการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนมีมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน  แต่งบประมาณในการจัดสรรมีน้อยทำให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ได้พัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆ  ให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา เช่นการพัฒนาในประเภทถนน ได้แก่ เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

6. การดำเนินการด้านสาธารณสุข และอนามัย

ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ให้การสนับสนุน  สถานีอนามัยซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขประจำตำบล  ตลอดจนได้จัดซื้อครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลรณรงค์สุขศึกษา เช่นการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อุดหนุนโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน และโครงการอื่น ๆ ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในตำบล

7. การดำเนินการด้านทรัพยากรธารรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากหากสภาพป่าไม่สมบูรณ์ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆก็จะตามมาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ไดดำเนินการประชาสัมพันธ์  และร่วมกับประชาชน กลุ่มมวลชนร่วมกันปลูกป่าทดแทน ดูแลรักษาป่าลำธาร แม่น้ำลำคลองเช่น การจัดทำโครงการดำเนินการตามแนวพระราชเสาวนีย์  ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในหนองน้ำสาธารณะ

8. การดำเนินการด้านบริหารและการปกครอง

จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงานบริหารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อมในการบริหารงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ส่งเสริมการจัดประชาคม  ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,985

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.