ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     ด้านการเมือง - การบริหาร 

ด้านการเมือง - การบริหาร
ด้านการเมือง - การบริหาร  

ด้านการเมือง - การบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์

องค์การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ประกอบด้วย

1)       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น  จำนวน  26  คน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2)       คณะผู้บริหาร  ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย นายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแล ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คนและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน  ทั้งนี้  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น  27  อัตรา   แยกได้   ดังนี้

Ø พนักงานส่วนตำบล                       จำนวน   10      อัตรา

Ø พนักงานจ้างตามภารกิจ                จำนวน   8         อัตรา

Ø พนักงานจ้างทั่วไป                         จำนวน   9         อัตรา

ตามประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ได้กำหนดภารกิจหลัก 7  ภารกิจ คือ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และภารกิจรอง 4 ภารกิจ คือการฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร   ด้านการวางแผน การลงทุน  จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้

 

1. สำนักงานปลัด อบต.โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน ดังนี้

                1)  งานบริหารทั่วไป            2)  งานนโยบายและแผน

                3)  งานกฎหมายและคดี       4)  งานเทศกิจ                       

2. ส่วนการคลัง   โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน ดังนี้

1)  งานการเงิน                                      2)  งานบัญชี

3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         4)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. ส่วนโยธาโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  ดังนี้

1)งานก่อสร้าง                                       2)   งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3) งานประสานสาธารณูปโภค          4) งานผังเมือง

4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3 งาน ดังนี้

                1) งานบริหารงานการศึกษา               2)  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3) งานกิจการโรงเรียน

 

การบริหารรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์มีการบริหารรายจ่ายที่ต้องจ่ายในกิจกรรมต่างๆในแต่ละปี (ย้อนหลัง  4  ปี  )   ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายจ่ายที่อบต. ต้องจ่ายในแต่ละปี  (ย้อนหลัง  4  ปี)

จากตารางแสดงรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ในแต่ละปี  (ย้อนหลัง 4 ปี) จะพบว่าองค์กาบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์มีรายจ่ายไปในทิศทางเพิ่มขึ้นในแต่ละปีถ้าเปรียบเทียบกันแต่ละปีจะพบว่าในปี พ.ศ.2551มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี50คิดเป็น 57 %   และในปีพ.ศ. 2552มีรายจ่ายลดลงจากปีพ.ศ. 2551คิดเป็น1.6  % และในปี พ.ศ. 2553มีรายจ่ายเพิ่มจากปี2552คิดเป็น  6.5  %

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,923

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.