ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
E-SERVICE
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กองทุนประกันสุขภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบล
ประเมินการทำงานอบต
คู่มือประชาชน
ITA
แบบสอบถาม
การป้องกันการทุจริต
สายด่วน1669
แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ (Vision)   พันธะกิจ (Mission)

และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์

 

1.วิสัยทัศน์ ( Vision )

  ประชากรคุณภาพดี  สุขภาวะดี  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

 

2.  พันธะกิจ (Mission)

1.      จัดให้มีการขยายแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2.      ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์

3.      บำรุงรักษาจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

4.      จัดให้มีการคมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

5.      จัดบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

6.      สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

1.      พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค

2.      ให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้เกษตรอินทรีย์ ในการประกอบเกษตรกรรมให้มากขึ้น

3.      ส่งเสริม รักษาจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม

4.      ให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรไปมาอย่างสะดวกรวดเร็ว

5.      สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน

6.      ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ศรีณรงค์?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,940

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
23 หมู่ 1 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Tel : 044 558767 086-4682913   Fax : 044 558766
Email : t.srinarong@windowslive.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.